خدمات

خدمات ما شامل موارد زیر می شود :

۱- تهیه قطعات

۲- تعمیرات تخصصی دوچرخه

۳- ارتقاء کلیه لوازم دوچرخه (سیستم دنده،سیستم ترمز،توپی ها و…)